fbpx

Algemene voorwaarden
1-1-2018
RSS Interim B.V.

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten, aanbiedingen, leveranties, overeenkomsten, uitvoeringen en overige verbintenissen voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, welke direct of indirect verband houden met de werkzaamheden en andere ondernemingsactiviteiten van RSS Interim BV.
1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen als volgt gedefinieerd:
• Indiensttreding: elke vorm van feitelijke tewerkstelling (als werknemer, zelfstandige, via detachering, via onder aanneming, bij of voor de opdrachtgever);
• Interimmer: de persoon of personen welke door de opdrachtnemer worden voorgedragen en/of bemiddeld naar de opdrachtgever ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden, het leveren van diensten en/of het geven van adviezen;
• Opdrachtnemer: RSS Interim BV;
• Opdrachtgever: de partij met wie de opdrachtnemer een rechtsverhouding aangaat;
• Opdracht: de diensten die de opdrachtnemer overeenkomt te verlenen aan de opdrachtgever;
• Overeenkomst: het geheel van afspraken tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer met betrekking tot de opdracht. Deze algemene voorwaarden vormen onderdeel van de overeenkomst;
• Tarief: de vergoeding zoals overeengekomen tussen partijen voor het verrichten van werkzaamheden, het leveren van diensten en/of het geven van adviezen;
• Werving & selectieopdracht: de opdracht waarbij de opdrachtnemer voor de opdrachtgever één of meer geschikte kandidaten zoekt op basis van het profiel en de functieomschrijving aangegeven door de opdrachtgever, met het oog op de indiensttreding van de kandidaat bij de opdrachtgever.
1.3 Indien enige bepaling in de algemene voorwaarden nietig dan wel niet rechtsgeldig mocht blijken, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde tot een vervangende regeling te komen die zo nauw mogelijk aanleunt bij de bedoeling van de te vervangen bepaling.
1.4 Alle overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.
1.5 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig indien en voor zover de opdrachtnemer zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met die afwijking(en).
1.6 De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn in geen geval van toepassing op de overeenkomst tussen partijen.
1.7 In het geval van op- en/of aanmerkingen op deze algemene voorwaarden of de uitvoering hiervan, kunt u te allen tijde terecht op onze website, https://talentmapper.nl/contact

2. Aanbieding & Offerte
2.1 Alle door de opdrachtnemer uitgebrachte offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen de opdrachtnemer dus niet binden. Offertes/aanbiedingen hebben, tenzij anders aangegeven, een geldigheidsduur van één maand.
2.2 Aanvaarding van de offerte/aanbieding en van de wijzigingen en aanvullingen geschiedt door een schriftelijke of een andere als betrouwbaar te beoordelen bevestiging van de opdrachtgever. Dit kan blijken uit het feit dat de opdrachtgever zijnerzijds uitvoering geeft aan de overeenkomst, of dit blijkt uit een bevestiging van de zijde van de opdrachtnemer welke bevestiging niet door de opdrachtgever binnen een termijn van 3 dagen is weersproken.
2.3 De opdrachtgever kan de opdracht voor bepaalde tijd niet tussentijds opzeggen.
2.4 De opdracht voor onbepaalde tijd kan door de opdrachtgever worden opgezegd met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn. Tenzij anders is overeengekomen, bedraagt de
opzegtermijn bij een opdracht voor onbepaalde tijd drie maanden en dient de opzegging plaats te vinden tegen het einde van een kalendermaand.
2.5 De opdrachtgever wordt geacht te hebben ingestemd met deze algemene voorwaarden en de voorwaarden opgesomd in de offerte, indien een interimmer verschijnt op een gepland gesprek tussen de opdrachtgever en de interimmer.

3. Uitvoering van de overeenkomst
3.1 De door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde interimmer werkt onder leiding en toezicht van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van het interimmer bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe de opdrachtgever ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.
3.2 In onderling overleg tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer geschiedt de uitvoering van de opdracht dan wel (een) gedeelte(n) daarvan in het bedrijf/op het werkterrein van de opdrachtgever. In onderling overleg kan worden overeengekomen dat de werkzaamheden worden verricht in een andere onderneming of organisatie dan die van de opdrachtgever.
3.3 Indien en voor zover dit voor een goede uitvoering van de opdracht verlangd kan worden, dient de opdrachtgever al dan niet aan de opdrachtnemer dan wel aan de door de opdrachtnemer aangewezen personen kantoorruimte en de bijbehorende faciliteiten, zoals deze door de opdrachtnemer wenselijk worden geacht, ter beschikking te stellen.
3.4 De opdrachtgever verbindt zich om de opdrachtnemer de volle gelegenheid te geven om de opdracht te kunnen uitvoeren en voltooien. Tevens verbindt de opdrachtgever zich om alle gegevens te verstrekken welke nuttig of noodzakelijk zijn ter uitvoering van de opdracht.
3.5 De opdrachtnemer heeft het recht om haar interimmer gedurende 12 werkdagen per kalenderjaar terug te trekken uit een lopende opdracht voor het volgen van cursussen, workshops en dergelijke. De opdrachtgever zal hierover tijdig worden geïnformeerd.
3.6 De opdrachtnemer is gerechtigd om één of meerdere vervangers voor de interimmer in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht waarbij deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht zijn.

4. Meer- & minderwerk
4.1 Opdrachten tot meer-/minderwerk in vergelijking met de oorspronkelijke opdracht, zullen schriftelijk door de opdrachtgever dienen te worden bevestigd, onverminderd het recht van de opdrachtnemer om niet schriftelijk opgedragen meerwerk bij de opdrachtgever in rekening te brengen. In geval van meer-/minderwerk zal de opdrachtnemer daarvan aan de opdrachtgever een specificatie doen toekomen, waarbij het daadwerkelijk aantal verbruikte uren gefactureerd zal worden.

5. Functie en beloning
5.1. Voor aanvang van de opdracht verstrekt de opdrachtgever de omschrijving van de door de interimmer uit te oefenen functie en de bijbehorende inschaling in de beloningsregeling van de opdrachtgever.
5.2 De beloning van een interimmer, daaronder alsmede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de van toepassing zijde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte functie omschrijving.
5.3 Indien op enig moment blijkt dat de functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemmen met de werkelijk door het interimmer uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan de opdrachtnemer onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van een interimmer zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functie en/of inschaling kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien een interimmer op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op de wet- en regelgeving, en/of de inlenersbeloning. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning corrigeert de opdrachtnemer de beloning van een interimmer én het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig. De opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie aan de opdrachtnemer verschuldigd.
5.4 De opdrachtgever stelt de opdrachtnemer tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in de inlenersbeloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen.
5.5 Overwerk, werk in ploegendiensten, op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) en/of verschoven uren worden beloond conform de inlenersbeloning en worden aan de opdrachtgever doorberekend.
5.6 De vergoeding voor de opdrachtnemer wordt berekend door het overeengekomen uurtarief voor het ingezette interimmer te vermenigvuldigen met het aantal uren dat een interimmer is ingezet bij en voor het verrichten van de opdracht. Alle door de opdrachtnemer gehanteerde tarieven luiden exclusief BTW, reis-, verblijf- en onkostenvergoedingen.
5.7 De tarieven zijn in de overeenkomst vastgelegd en kunnen twee maal per jaar (in januari en juli) worden gewijzigd, indien ten gevolge van wettelijke maatregelen en/of cao-afspraken de lonen c.q. de arbeidsvoorwaarden van het door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde interimmer stijgen, dan wel indien de kosten van de activiteiten die uit de opdracht voortvloeien vanwege een andere oorzaak een verhoging ondervinden.
5.8 Reiskosten voor woon-/werkverkeer worden standaard vergoed op basis van de op dat moment geldende, door de overheid vastgestelde belastingvrije en premievrije kilometervergoeding. De reiskostenvergoeding is onafhankelijk van het aantal gewerkte uren. Andere regelingen gelden alleen indien schriftelijk overeengekomen.
5.9 De kosten van overige zakelijke kilometers en overige kosten die in opdracht van de opdrachtgever worden gemaakt, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De kosten voor overige zakelijke kilometers bedragen € 0,28 per kilometer.

6. Interimmer
6.1 De opdrachtgever verbindt zich om geen door de opdrachtnemer aangeboden of ingezette interimmer in dienst te nemen of anderszins buiten de opdrachtnemer om voor zich te laten werken binnen vierentwintig maanden na het einde van de opdracht waarvoor een interimmer was ingezet, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtnemer. Dit verbod geldt eveneens voor de opdrachtgever ten aanzien van een interimmer die door de opdrachtnemer zijn aangeboden aan de opdrachtgever, zonder dat dit resulteerde in een opdracht voor de interimmer en ten aanzien van een interimmer met wie de opdrachtgever in contact komt in het kader van de opdracht (met inbegrip van de precontractuele fase).
6.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan aan hem ter beschikking gestelde interimmer zelf ter beschikking te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.
6.3 Indien de opdrachtgever handelt in strijd met artikel 6.1 en/of 6.2 verbeurt hij een boete van zes bruto maandsalarissen volgens het salarisniveau dat op dat moment geldt voor het betreffende interimmer, inclusief 8% vakantiegeld en exclusief BTW. Deze boete is zonder nadere ingebrekestelling direct opeisbaar. Bij uitblijven van betaling van de boete komen de incassokosten, buitengerechtelijke kosten en de kosten van een eventuele procedure geheel voor rekening van de opdrachtgever zulks met inachtneming van artikel 7.4 van de algemene voorwaarden.
6.4 In beginsel is er geen mogelijkheid tot een kosteloze overname van de kandidaat, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtnemer.

7. Facturering, betaling & betwistingen
7.1 Betaling van de vergoeding geschiedt op basis van twee wekelijkse facturering.
7.2 Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is. Ingeval van surseance van betaling, faillissement, liquidatie of insolventie van de opdrachtgever, zal elke vordering op de opdrachtgever direct opeisbaar zijn.
7.3 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever vanaf het moment van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening een rentevergoeding verschuldigd van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als één volle maand wordt gerekend. Dit geldt voor alle kosten die de opdrachtnemer in rekening brengt aan de opdrachtgever. Daarnaast is de opdrachtnemer gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen.
7.4 Voorts is de opdrachtgever vanaf het moment dat hij enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen schendt of niet nakomt, gehouden de buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, welke kosten ten hoogste 15% van de verschuldigde som zullen bedragen, met een minimum van € 40,00.
7.5 Al hetgeen wat door de opdrachtgever wordt voldaan, strekt steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst open staan, zulks ongeacht hetgeen de opdrachtgever omtrent de betaling vermeldt.
7.6 Uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen van de opdrachtgever zijn niet vatbaar voor compensatie.
7.7 Betwistingen van facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt, zulks op straffe van verval van alle rechten. Ingeval van betwistingen aangaande verborgen gebreken dienen deze binnen acht dagen na het constateren schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar te zijn gemaakt. Eventuele betwistingen schorten de betalingsplicht van de opdrachtgever niet op.

8. Intellectuele eigendom
8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de diensten verricht in het kader van de opdracht of enig origineel document, materiaal, idee, gegeven of andere informatie die door de opdrachtnemer ontwikkeld zou worden of ter beschikking wordt gesteld bij het leveren van de diensten, komen toe aan de opdrachtnemer.
8.2 Voor zover de opdrachtgever de bepalingen van de overeenkomst blijvend naleeft en de volledige prijs heeft betaald, verleent de opdrachtnemer een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, kosteloos recht tot intern gebruik, verveelvoudiging en verandering aan de opdrachtgever betreffende de diensten geleverd in het kader van de opdracht.

9. Overmacht
9.1 De overeenkomst kan geschorst worden omwille van overmacht. Indien de opdrachtnemer omwille van een gebeuren of situatie ontstaan door omstandigheden die buiten elke controle staan en die redelijkerwijze niet voorzien kunnen worden, en die het haar onmogelijk maakt haar verplichtingen onder de overeenkomst verder te vervullen, zal zij de opdrachtgever hiervan onmiddellijk inlichten. In dit geval zal de overeenkomst geschorst zijn wegens overmacht.
9.2 Ingeval een situatie van overmacht meer dan 3 maanden aanhoudt, kunnen beide partijen een einde stellen aan de overeenkomst zonder inachtneming van een opzeggingstermijn of betaling van een opzeggingsvergoeding.

10. Beëindiging & wanprestatie
10.1 Indien de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt dan wel onder curatele wordt gesteld, of op andere wijze het beheer over zijn vermogen verliest dan wel indien de opdrachtgever rechtspersoonlijk bezit, bij ontbinding van deze rechtspersoon, of in andere gevallen waarin het aannemelijk is dat de opdrachtgever niet meer aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, heeft de opdrachtnemer het recht om onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling alle met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten ontbonden te verklaren door een schriftelijke verklaring onverminderd andere aan de opdrachtnemer wettelijk toekomende middelen.
10.2 Ingeval de opdrachtnemer ingelicht wordt door een overheid of een officiële instantie dat de opdrachtgever niet alle fiscale, sociale of andere bijdragen, belastingen of andere vergoedingen betaald heeft, heeft de opdrachtnemer het recht om alle overeenkomsten met de opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder betaling van enige vergoeding of inachtneming van enige opzeggingstermijn. De opdrachtnemer zal in dat geval gerechtigd zijn om iedere betaling op te schorten en de schulden waarvan zij geïnformeerd werd in te houden op eventuele bedragen die de opdrachtnemer aan de opdrachtgever verschuldigd zou zijn.
10.3 Indien de opdrachtnemer aangesproken zou worden door een overheid of een officiële instantie wegens de niet of niet tijdige nakoming door de opdrachtgever van zijn wettelijke verplichtingen, heeft de opdrachtnemer het recht om alle overeenkomsten met de opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder betaling van enige vergoeding of inachtneming van enige opzeggingstermijn. Daarenboven is de opdrachtnemer in dat geval gerechtigd om de van de opdrachtnemer gevorderde bedragen (inclusief boetes, verhogingen, nalatigheidsrente, rechtsplegingskosten, etc.) in te houden op eventuele bedragen die de opdrachtnemer aan de opdrachtgever verschuldigd zou zijn.
10.4 Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer niet nakomt na hiertoe te zijn aangemaand of in gebreke te zijn gesteld, kan, naar keuze van de opdrachtnemer, de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort of de overeenkomst met de opdrachtgever met onmiddellijke ingang worden beëindigd zonder betaling van enige vergoeding of inachtneming van enige opzeggingstermijn, onverminderd het recht op schadevergoeding en renten.
10.5 Indien de opdrachtnemer de overeenkomst beëindigt op grond van artikel 10.1, 10.2, 10.3 of 10.4 worden alle vergoedingen die de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigd is, onmiddellijk opeisbaar. Bovendien zal de opdrachtnemer de eventuele bijkomende kosten ingevolge de voortijdige beëindiging van de overeenkomst kunnen doorrekenen aan de opdrachtgever.

11. Aansprakelijkheid
11.1 De totale aansprakelijkheid van de opdrachtnemer met betrekking tot de overeenkomst, is ten opzichte van de opdrachtgever alsook ten opzichte van derden, zowel contractueel als buitencontractueel of anderszins, in ieder geval beperkt tot de totale prijs van de betreffende opdracht en maximum gelijk aan 12 x het gemiddelde gefactureerde bedrag over de voorbije 12 maanden (of minder indien de opdracht nog geen 12 maanden loopt) voor de desbetreffende opdracht.
11.2 Onverminderd de bepalingen van artikel 12.2 is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor verlies van inkomsten, winsten, contracten of geanticipeerde opbrengsten of besparingen, noch voor enige gevolgschade of indirecte schade, ongeacht de oorzaak ervan.
11.3 Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever samenwerkt met één of meer derden, zal de opdrachtnemer voor het door deze derde(n) verrichte deel van de opdracht niet aansprakelijk zijn.
11.4 Behoudens bepalingen van dwingend recht, alsmede met inachtneming van de algemene normen van redelijkheid en billijkheid, is de onderneming niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de interimmer, de opdrachtgever of aan zaken dan wel personen bij of van de opdrachtgever of een derde, verband houdend met een inleenovereenkomst, waaronder mede te verstaan schade die is ontstaan als gevolg van:
a. de terbeschikkingstelling van de interimmer door de onderneming aan de opdrachtgever, ook wanneer mocht blijken dat die interimmer niet blijkt te voldoen aan de door de opdrachtgever aan hem gestelde vereisten.
b. toedoen of nalaten van de interimmer, de opdrachtgever zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de interimmer.
c. het zonder schriftelijke toestemming van de onderneming doorlenen door de opdrachtgever van de interimmer.
11.5 Eventuele aansprakelijkheid van de onderneming voor enige directe schade is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot:
a. het bedrag dat de verzekering van de onderneming uitkeert, dan wel;
b. indien de onderneming niet voor de betreffende schade is verzekerd of de verzekering niet (volledig) uitkeert, het door de onderneming gefactureerde bedrag. Is het bedrag dat in rekening is gebracht afhankelijk van een tijdsfactor, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de onderneming in de maand voorafgaand aan de schademelding bij de opdrachtgever in rekening is gebracht. Bij gebreke van een voorafgaande maand, is beslissend wat de onderneming in de maand waarin het schadeveroorza¬kende feit heeft plaatsgevonden aan de opdrachtgever volgens de inleenovereenkomst in rekening zou brengen dan wel heeft gebracht.
11.6 Voor gevolgschade zoals gederfde winst en gemiste besparingen en voor indirecte schade, is de onderneming nimmer aansprakelijk.
11.7 De opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaaldekkende aansprakelijk¬heidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
11.8 In ieder geval dient de opdrachtgever de onderneming te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van de interimmer of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel geleden door die interimmer of derden.
11.9 De in leden 11.4 en 11.5 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen, als er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de onderneming en/of diens leidinggevend personeel.
11.10 De onderneming heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de opdrachtgever ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van de onderneming maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.

12. Informatieverplichting opdrachtgever
12.1 De opdrachtgever informeert de onderneming tijdig, juist en volledig inzake de arbeidsvoorwaarden.
12.2 De onderneming is gerechtigd om het opdrachtgeverstarief met terugwerkende kracht te corrigeren en aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien blijkt dat (een van) de componenten onvolledig of onjuist zijn vastgesteld.
12.3 Als de opdrachtgever voornemens is de interimmer een auto ter beschikking te stellen, deelt de opdrachtgever dit onverwijld mede aan de onderneming. Uitsluitend in overleg met de onderneming komt de opdrachtgever met de interimmer overeen dat de auto privé gereden mag worden, zodat de onderneming hiermee rekening kan houden in de loonheffing. Als de opdrachtgever dit nalaat is hij gehouden de daaruit voortvloeiende schade, kosten en (fiscale) gevolgen te vergoeden die de onderneming lijdt.

13. Zorgverplichting opdrachtgever en vrijwaring jegens de onderneming
13.1 De opdrachtgever is ervan op de hoogte dat hij volgens artikel 7: 658 BW en de geldende Arbo-wetgeving de verplichting heeft om te zorgen voor een veilige werkplek van de interimmer. De opdrachtgever verstrekt de interimmer concrete aanwijzingen om te voorkomen dat de interimmer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Tevens verstrekt de opdrachtgever de interimmer persoonlijke beschermingsmiddelen voor zover noodzakelijk. Indien de benodigdheden door de onderneming worden verzorgd, is de onderneming gerechtigd de kosten die daarmee samenhangen bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
13.2 Voordat de terbeschikkingstelling een aanvang neemt, verstrekt de opdrachtgever aan de interimmer en onderneming de noodzakelijke informatie over de verlangde beroepskwalificatie van de interimmer, alsmede de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De interimmer dient voldoende gelegenheid te krijgen om van de inhoud kennis te nemen, alvorens de werkzaamheden aanvang kunnen vinden.
13.3 De opdrachtgever is tegenover de interimmer en onderneming aansprakelijk voor en dientengevolge gehouden tot vergoeding van de schade die de interimmer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de interimmer, alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.
13.4 Als de interimmer in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is de opdrachtgever overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens de in dat artikel bedoelde personen en jegens de onderneming gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde personen, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de interimmer, alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 13. Tevens dient de opdrachtgever de kosten verband houdende met de te betalen uitkering ex artikel 7:674 BW aan de onderneming te vergoeden.
13.5 De opdrachtgever vrijwaart de onderneming volledig tegen aanspraken, jegens de onderneming ingesteld wegens het niet nakomen door de opdrachtgever van de in dit artikel genoemde verplichtingen en zal de hiermee verband houdende kosten rechtsbijstand volledig aan de onderneming vergoeden. De opdrachtgever verleent de onderneming de bevoegdheid haar aanspraken bedoeld in onderhavig artikel aan de direct belanghebbende(n) te cederen.
13.6 De opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaaldekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in dit artikel.

14. Geheimhouding
Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke en vertrouwelijk te achten informatie die zij van elkaar hebben verkregen en zij zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, onder meer door hun medewerkers tot geheimhouding te verplichten.

15. Geschillen
15.1 Partijen zullen trachten elk geschil met betrekking tot de totstandkoming, uitleg of uitvoering van de overeenkomst door onderhandelingen tussen de bevoegden van iedere partij op te lossen.
15.2 Indien de minnelijke onderhandelingen geen resultaat hebben of indien de inbreuk dwingende maatregelen rechtvaardigt, zullen alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst en de onderhavige algemene voorwaarden tussen partijen ontstaan, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de hoofdvestiging van de opdrachtnemer is gevestigd.
15.3 Het nalaten van partijen om op enig moment enige bepaling uit de overeenkomst af te
dwingen, vormt geen afstand van dit recht en tast haar rechten niet aan om alsnog de volledige nakoming te eisen.

16. Inwerkingtreding
Deze algemene voorwaarden treden in werking op 01 januari 2018 en vervangen daarmee alle eerdere algemene voorwaarden van de opdrachtnemer.