fbpx

Algemene voorwaarden
1-1-2018
RSS Interim B.V.

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten, aanbiedingen, leveranties, overeenkomsten, uitvoeringen en overige verbintenissen voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, welke direct of indirect verband houden met de werkzaamheden en andere ondernemingsactiviteiten van RSS Interim BV.
1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen als volgt gedefinieerd:
• Indiensttreding: elke vorm van feitelijke tewerkstelling (als werknemer, zelfstandige, via detachering, via onder aanneming, bij of voor de opdrachtgever);
• Interimmer: de persoon of personen welke door de opdrachtnemer worden voorgedragen en/of bemiddeld naar de opdrachtgever ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden, het leveren van diensten en/of het geven van adviezen;
• Opdrachtnemer: RSS Interim BV;
• Opdrachtgever: de partij met wie de opdrachtnemer een rechtsverhouding aangaat;
• Opdracht: de diensten die de opdrachtnemer overeenkomt te verlenen aan de opdrachtgever;
• Overeenkomst: het geheel van afspraken tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer met betrekking tot de opdracht. Deze algemene voorwaarden vormen onderdeel van de overeenkomst;
• Tarief: de vergoeding zoals overeengekomen tussen partijen voor het verrichten van werkzaamheden, het leveren van diensten en/of het geven van adviezen;
• Werving & selectieopdracht: de opdracht waarbij de opdrachtnemer voor de opdrachtgever één of meer geschikte kandidaten zoekt op basis van het profiel en de functieomschrijving aangegeven door de opdrachtgever, met het oog op de indiensttreding van de kandidaat bij de opdrachtgever.
1.3 Indien enige bepaling in de algemene voorwaarden nietig dan wel niet rechtsgeldig mocht blijken, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde tot een vervangende regeling te komen die zo nauw mogelijk aanleunt bij de bedoeling van de te vervangen bepaling.
1.4 Alle overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.
1.5 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig indien en voor zover de opdrachtnemer zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met die afwijking(en).
1.6 De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn in geen geval van toepassing op de overeenkomst tussen partijen.
1.7 In het geval van op- en/of aanmerkingen op deze algemene voorwaarden of de uitvoering hiervan, kunt u te allen tijde terecht op onze internetsite, https://talentmapper.nl/contact

2. Aanbieding & Offerte
2.1 Alle door de opdrachtnemer uitgebrachte offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen de opdrachtnemer dus niet binden. Offertes/aanbiedingen hebben, tenzij anders aangegeven, een geldigheidsduur van één maand.
2.2 Aanvaarding van de offerte/aanbieding en van de wijzigingen en aanvullingen geschiedt door een schriftelijke of een andere als betrouwbaar te beoordelen bevestiging van de opdrachtgever. Dit kan blijken uit het feit dat de opdrachtgever zijnerzijds uitvoering geeft aan de overeenkomst, of dit blijkt uit een bevestiging van de zijde van de opdrachtnemer welke bevestiging niet door de opdrachtgever binnen een termijn van 3 dagen is weersproken.
2.3 De opdrachtgever kan de opdracht voor bepaalde tijd niet tussentijds opzeggen.
2.4 De opdracht voor onbepaalde tijd kan door de opdrachtgever worden opgezegd met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn. Tenzij anders is overeengekomen, bedraagt de
opzegtermijn bij een opdracht voor onbepaalde tijd drie maanden en dient de opzegging plaats te vinden tegen het einde van een kalendermaand.
2.5 De opdrachtgever wordt geacht te hebben ingestemd met deze algemene voorwaarden en de voorwaarden opgesomd in de offerte, indien een interimmer verschijnt op een gepland gesprek tussen de opdrachtgever en de interimmer.

3. Uitvoering van de overeenkomst
3.1 Het door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde interimmer werkt onder leiding en toezicht van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van het interimmer bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe de opdrachtgever ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.
3.2 In onderling overleg tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer geschiedt de uitvoering van de opdracht dan wel (een) gedeelte(n) daarvan in het bedrijf/op het werkterrein van de opdrachtgever. In onderling overleg kan worden overeengekomen dat de werkzaamheden worden verricht in een andere onderneming of organisatie dan die van de opdrachtgever.
3.3 Indien en voor zover dit voor een goede uitvoering van de opdracht verlangd kan worden, dient de opdrachtgever al dan niet aan de opdrachtnemer dan wel aan de door de opdrachtnemer aangewezen personen kantoorruimte en de bijbehorende faciliteiten, zoals deze door de opdrachtnemer wenselijk worden geacht, ter beschikking te stellen.
3.4 De opdrachtgever verbindt zich om de opdrachtnemer de volle gelegenheid te geven om de opdracht te kunnen uitvoeren en voltooien. Tevens verbindt de opdrachtgever zich om alle gegevens te verstrekken welke nuttig of noodzakelijk zijn ter uitvoering van de opdracht.
3.5 De opdrachtnemer heeft het recht om haar interimmer gedurende 12 werkdagen per kalenderjaar terug te trekken uit een lopende opdracht voor het volgen van cursussen, workshops en dergelijke. De opdrachtgever zal hierover tijdig worden geïnformeerd.
3.6 De opdrachtnemer is gerechtigd om één of meerdere vervangers voor de interimmer in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht waarbij deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht zijn.

4. Meer- & minderwerk
4.1 Opdrachten tot meer-/minderwerk in vergelijking met de oorspronkelijke opdracht, zullen schriftelijk door de opdrachtgever dienen te worden bevestigd, onverminderd het recht van de opdrachtnemer om niet schriftelijk opgedragen meerwerk bij de opdrachtgever in rekening te brengen. In geval van meer-/minderwerk zal de opdrachtnemer daarvan aan de opdrachtgever een specificatie doen toekomen, waarbij het daadwerkelijk aantal verbruikte uren gefactureerd zal worden.

5. Functie en beloning
5.1. Voor aanvang van de opdracht verstrekt de opdrachtgever de omschrijving van de door het interimmer uit te oefenen functie en de bijbehorende inschaling in de beloningsregeling van de opdrachtgever.
5.2 De beloning van een interimmer, daaronder alsmede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de van toepassing zijde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte functie omschrijving.
5.3 Indien op enig moment blijkt dat de functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemmen met de werkelijk door het interimmer uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan de opdrachtnemer onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van een interimmer zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functie en/of inschaling kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien een interimmer op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op de wet- en regelgeving, en/of de inlenersbeloning. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning corrigeert de opdrachtnemer de beloning van een interimmer én het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig. De opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie aan de opdrachtnemer verschuldigd.
5.4 De opdrachtgever stelt de opdrachtnemer tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in de inlenersbeloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen.
5.5 Overwerk, werk in ploegendiensten, op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) en/of verschoven uren worden beloond conform de inlenersbeloning en worden aan de opdrachtgever doorberekend.
5.6 De vergoeding voor de opdrachtnemer wordt berekend door het overeengekomen uurtarief voor het ingezette interimmer te vermenigvuldigen met het aantal uren dat een interimmer is ingezet bij en voor het verrichten van de opdracht. Alle door de opdrachtnemer gehanteerde tarieven luiden exclusief BTW, reis-, verblijf- en onkostenvergoedingen.
5.7 De tarieven zijn in de overeenkomst vastgelegd en kunnen twee maal per jaar (in januari en juli) worden gewijzigd, indien ten gevolge van wettelijke maatregelen en/of cao-afspraken de lonen c.q. de arbeidsvoorwaarden van het door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde interimmer stijgen, dan wel indien de kosten van de activiteiten die uit de opdracht voortvloeien vanwege een andere oorzaak een verhoging ondervinden.
5.8 Reiskosten voor woon-/werkverkeer worden standaard vergoed op basis van de op dat moment geldende, door de overheid vastgestelde belastingvrije en premievrije kilometervergoeding. De reiskostenvergoeding is onafhankelijk van het aantal gewerkte uren. Andere regelingen gelden alleen indien schriftelijk overeengekomen.
5.9 De kosten van overige zakelijke kilometers en overige kosten die in opdracht van de opdrachtgever worden gemaakt, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De kosten voor overige zakelijke kilometers bedragen € 0,28 per kilometer.
5.10 Bij het vervullen van een werving & selectie opdracht van een door de opdrachtnemer – na offerte of overeenkomst – voorgestelde interimmer, wordt een bemiddeling fee aangehouden van zes bruto maandsalarissen inclusief 8% vakantiegeld en exclusief BTW. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 is de opdrachtnemer gerechtigd jaarlijks per 1 januari haar prijzen en tarieven aan te passen op basis van de CBS consumentenprijsindex alle huishoudens, reeks 2006=100, van september ten opzichte van september van het voorafgaande jaar.
5.11 Indien en voor zover het voor de juiste en tijdige uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer wenselijk wordt geacht en de opdrachtgever daar mee instemt, zullen bijkomende werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht (overwerk) ook buiten de normale kantooruren (07.00 – 18.00 uur) verricht kunnen worden. In dat geval wordt het uurtarief voor bedoelde werkzaamheden als volgt berekend:
• werkdagen tot 24.00 uur gewoon uurtarief x 125%
• werkdagen na 24.00 uur en zaterdagen gewoon uurtarief x 150%
• zon- en feestdagen gewoon uurtarief x 200%.

6. Ter beschikking stelling auto(’s)
6.1 De opdrachtgever is gehouden om de opdrachtnemer onverwijld schriftelijk te informeren, indien de opdrachtgever voornemens is om aan een interimmer een auto ter beschikking te stellen. Pas na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de opdrachtnemer, kan aan een interimmer een auto ter beschikking worden gesteld.
6.2 Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijk goedkeuring van de opdrachtnemer toch een auto ter beschikking stelt en/of blijkt dat de auto voor privégebruik door een interimmer wordt gebruikt, is de opdrachtgever gehouden om de schade te vergoeden die de opdrachtnemer lijdt, als laatstgenoemde wordt aangeslagen voor naheffing van de loonheffing en de bijtelling niet meer bij een interimmer kan worden ingehouden.
6.3 In het geval de belastingdienst een verklaring van geen privégebruik heeft afgegeven, inhoudende dat er niet van loonheffing in verband met de ter beschikking gestelde auto sprake is, ziet de opdrachtgever er op toe, dat alle ter zake geldende voorwaarden (blijven) worden nageleefd. Ingeval van controle bij de opdrachtnemer overgelegd de opdrachtgever de benodigde bescheiden hiertoe.
6.4 Te allen tijde geldt de conditie dat een allrisk polis (die minstens voldoet aan de wettelijke eisen en waarbij ook het inzittendenrisico is gedekt) in verband met de ter beschikking gestelde auto van toepassing is en blijft, in welke polis geen regresclausule mag zijn opgenomen. Schadeclaims in verband met de ter beschikking gestelde auto komen te allen tijde ten laste van de opdrachtgever (voor zover zij niet gehonoreerd en uitbetaald zijn door de verzekeraar in kwestie). De opdrachtgever zal de opdrachtnemer vrijwaren, indien de opdrachtnemer wordt aangesproken in verband met of naar aanleiding van enig ongeval, of enigerlei schade, waarbij de ter beschikking gestelde auto betrokken is.

7. Interimmer
7.1 De opdrachtgever verbindt zich om geen door de opdrachtnemer aangeboden of ingezette interimmer in dienst te nemen of anderszins buiten de opdrachtnemer om voor zich te laten werken binnen vierentwintig maanden na het einde van de opdracht waarvoor een interimmer was ingezet, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtnemer. Dit verbod geldt eveneens voor de opdrachtgever ten aanzien van een interimmer die door de opdrachtnemer zijn aangeboden aan de opdrachtgever, zonder dat dit resulteerde in een opdracht voor de interimmer en ten aanzien van een interimmer met wie de opdrachtgever in contact komt in het kader van de opdracht (met inbegrip van de precontractuele fase).
7.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan aan hem ter beschikking gestelde interimmer zelf ter beschikking te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.
7.3 Indien de opdrachtgever handelt in strijd met artikel 7.1 en/of 7.2 verbeurt hij een boete van zes bruto maandsalarissen volgens het salarisniveau dat op dat moment geldt voor het betreffende interimmer, inclusief 8% vakantiegeld en exclusief BTW. Deze boete is zonder nadere ingebrekestelling direct opeisbaar. Bij uitblijven van betaling van de boete komen de incassokosten, buitengerechtelijke kosten en de kosten van een eventuele procedure geheel voor rekening van de opdrachtgever zulks met inachtneming van artikel 8.4 van de algemene voorwaarden.
7.4 In beginsel is er geen mogelijkheid tot een kosteloze overname van de kandidaat, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtnemer.

8. Facturering, betaling & betwistingen
8.1 Betaling van de vergoeding geschiedt op basis van twee wekelijkse facturering.
8.2 Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is. Ingeval van surseance van betaling, faillissement, liquidatie of insolventie van de opdrachtgever, zal elke vordering op de opdrachtgever direct opeisbaar zijn.
8.3 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever vanaf het moment van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening een rentevergoeding verschuldigd van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als één volle maand wordt gerekend. Dit geldt voor alle kosten die de opdrachtnemer in rekening brengt aan de opdrachtgever. Daarnaast is de opdrachtnemer gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen.
8.4 Voorts is de opdrachtgever vanaf het moment dat hij enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen schendt of niet nakomt, gehouden de buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, welke kosten ten hoogste 15% van de verschuldigde som zullen bedragen, met een minimum van € 40,00.
8.5 Al hetgeen wat door de opdrachtgever wordt voldaan, strekt steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst open staan, zulks ongeacht hetgeen de opdrachtgever omtrent de betaling vermeldt.
8.6 Uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen van de opdrachtgever zijn niet vatbaar voor compensatie.
8.7 Betwistingen van facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt, zulks op straffe van verval van alle rechten. Ingeval van betwistingen aangaande verborgen gebreken dienen deze binnen acht dagen na het constateren schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar te zijn gemaakt. Eventuele betwistingen schorten de betalingsplicht van de opdrachtgever niet op.

9. Intellectuele eigendom
9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de diensten verricht in het kader van de opdracht of enig origineel document, materiaal, idee, gegeven of andere informatie die door de opdrachtnemer ontwikkeld zou worden of ter beschikking wordt gesteld bij het leveren van de diensten, komen toe aan de opdrachtnemer.
9.2 Voor zover de opdrachtgever de bepalingen van de overeenkomst blijvend naleeft en de volledige prijs heeft betaald, verleent de opdrachtnemer een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, kosteloos recht tot intern gebruik, verveelvoudiging en verandering aan de opdrachtgever betreffende de diensten geleverd in het kader van de opdracht.

10. Overmacht
10.1 De overeenkomst kan geschorst worden omwille van overmacht. Indien de opdrachtnemer omwille van een gebeuren of situatie ontstaan door omstandigheden die buiten elke controle staan en die redelijkerwijze niet voorzien kunnen worden, en die het haar onmogelijk maakt haar verplichtingen onder de overeenkomst verder te vervullen, zal zij de opdrachtgever hiervan onmiddellijk inlichten. In dit geval zal de overeenkomst geschorst zijn wegens overmacht.
10.2 Ingeval een situatie van overmacht meer dan 3 maanden aanhoudt, kunnen beide partijen een einde stellen aan de overeenkomst zonder inachtneming van een opzeggingstermijn of betaling van een opzeggingsvergoeding.

11. Beëindiging & wanprestatie
11.1 Indien de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt dan wel onder curatele wordt gesteld, of op andere wijze het beheer over zijn vermogen verliest dan wel indien de opdrachtgever rechtspersoonlijk bezit, bij ontbinding van deze rechtspersoon, of in andere gevallen waarin het aannemelijk is dat de opdrachtgever niet meer aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, heeft de opdrachtnemer het recht om onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling alle met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten ontbonden te verklaren door een schriftelijke verklaring onverminderd andere aan de opdrachtnemer wettelijk toekomende middelen.
11.2 Ingeval de opdrachtnemer ingelicht wordt door een overheid of een officiële instantie dat de opdrachtgever niet alle fiscale, sociale of andere bijdragen, belastingen of andere vergoedingen betaald heeft, heeft de opdrachtnemer het recht om alle overeenkomsten met de opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder betaling van enige vergoeding of inachtneming van enige opzeggingstermijn. De opdrachtnemer zal in dat geval gerechtigd zijn om iedere betaling op te schorten en de schulden waarvan zij geïnformeerd werd in te houden op eventuele bedragen die de opdrachtnemer aan de opdrachtgever verschuldigd zou zijn.
11.3 Indien de opdrachtnemer aangesproken zou worden door een overheid of een officiële instantie wegens de niet of niet tijdige nakoming door de opdrachtgever van zijn wettelijke verplichtingen, heeft de opdrachtnemer het recht om alle overeenkomsten met de opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder betaling van enige vergoeding of inachtneming van enige opzeggingstermijn. Daarenboven is de opdrachtnemer in dat geval gerechtigd om de van de opdrachtnemer gevorderde bedragen (inclusief boetes, verhogingen, nalatigheidsrente, rechtsplegingskosten, etc.) in te houden op eventuele bedragen die de opdrachtnemer aan de opdrachtgever verschuldigd zou zijn.
11.4 Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer niet nakomt na hiertoe te zijn aangemaand of in gebreke te zijn gesteld, kan, naar keuze van de opdrachtnemer, de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort of de overeenkomst met de opdrachtgever met onmiddellijke ingang worden beëindigd zonder betaling van enige vergoeding of inachtneming van enige opzeggingstermijn, onverminderd het recht op schadevergoeding en renten.
11.5 Indien de opdrachtnemer de overeenkomst beëindigt op grond van artikel 11.1, 11.2, 11.3 of 11.4 worden alle vergoedingen die de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigd is, onmiddellijk opeisbaar. Bovendien zal de opdrachtnemer de eventuele bijkomende kosten ingevolge de voortijdige beëindiging van de overeenkomst kunnen doorrekenen aan de opdrachtgever.

12. Aansprakelijkheid
12.1 De totale aansprakelijkheid van de opdrachtnemer met betrekking tot de overeenkomst, is ten opzichte van de opdrachtgever alsook ten opzichte van derden, zowel contractueel als buitencontractueel of anderszins, in ieder geval beperkt tot de totale prijs van de betreffende opdracht en maximum gelijk aan 12 x het gemiddelde gefactureerde bedrag over de voorbije 12 maanden (of minder indien de opdracht nog geen 12 maanden loopt) voor de desbetreffende opdracht.
12.2 Onverminderd de bepalingen van artikel 12.2 is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor verlies van inkomsten, winsten, contracten of geanticipeerde opbrengsten of besparingen, noch voor enige gevolgschade of indirecte schade, ongeacht de oorzaak ervan.
12.3 Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever samenwerkt met één of meer derden, zal de opdrachtnemer voor het door deze derde(n) verrichte deel van de opdracht niet aansprakelijk zijn.

13. Geheimhouding
Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke en vertrouwelijk te achten informatie die zij van elkaar hebben verkregen en zij zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, onder meer door hun medewerkers tot geheimhouding te verplichten.

14. Geschillen
14.1 Partijen zullen trachten elk geschil met betrekking tot de totstandkoming, uitleg of uitvoering van de overeenkomst door onderhandelingen tussen de bevoegden van iedere partij op te lossen.
14.2 Indien de minnelijke onderhandelingen geen resultaat hebben of indien de inbreuk dwingende maatregelen rechtvaardigt, zullen alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst en de onderhavige algemene voorwaarden tussen partijen ontstaan, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de hoofdvestiging van de opdrachtnemer is gevestigd.
14.3 Het nalaten van partijen om op enig moment enige bepaling uit de overeenkomst af te
dwingen, vormt geen afstand van dit recht en tast haar rechten niet aan om alsnog de volledige nakoming te eisen.

15. Inwerkingtreding
Deze algemene voorwaarden treden in werking op 01 januari 2018 en vervangen daarmee alle eerdere algemene voorwaarden van de opdrachtnemer.